О зависимостях

Тут мы обсуждаем теорию Фельдмана, модерирует автор.

Модератор: jfeldman

Сообщение VS » Пт мар 13, 2009 2:37 pm

Zexh писал(а):что такое зависимость - не уметь и не хотеть смотреть телевизор

Вцепляться в него в ущерб всем остальным делам.

В интернет многие лезут, также в ущерб разным делам, иногда важным.
Святым быть - грешным слыть!

Черт наружу и ангел внутри!
Аватара пользователя
VS
Супер-графоман
Супер-графоман
 
Сообщения: 6459
Зарегистрирован: Пт май 06, 2005 7:22 pm
Откуда: Москва
ТИМ: СЛЭ, ВФЭЛ

Сообщение Джим » Пт мар 13, 2009 3:21 pm

Они наконец нашли друг-друга.
Жили-были как-то на свете сестры-близняшки. Только одна из них была красивой, а другая - нет.
И вот люди, которые умели понимать красоту, различали их. А которые не умели - путали.
Аватара пользователя
Джим
Графоман
Графоман
 
Сообщения: 858
Зарегистрирован: Вт май 23, 2006 2:44 pm
Откуда: Санкт-Петербург
ТИМ: Габен, ЛФВЭ

Сообщение Zexh » Сб мар 14, 2009 12:50 pm

VS писал(а):
Zexh писал(а):что такое зависимость - не уметь и не хотеть смотреть телевизор

Вцепляться в него в ущерб всем остальным делам.

В интернет многие лезут, также в ущерб разным делам, иногда важным.что такое вцепляться в него? любить часто смотреть телевизор сутками или просто чтобы телевизор был включен в виде фона и не раздражал?

интернет имеет много и очень много функционала, ибо степеней свободы там очень много. но я не спорю, что интернет-зависимость тоже может быть. Другое дело, что тут тоже море вариантов, таких как, к примеру: интернет во всем поможет, информацию нужно всю прочитать и каждый день, есть свободная минута - идем в интернет, интернет жизнь - реальная жизнь и прочее... говорить обо всем этом как об одном виде зависимости? не знаю... пока выглядит сомнительным.

Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд:

Как по вашему может выглядеть комплексная зависимость от интернета?
Что-то есть такое в вашей мысли... но что-то нехватает, что-то неправильное, от этого искаженная картинка. Я пока до конца не могу понять, что не так...
почти адекватный Дух
Zexh
Прибывший
Прибывший
 
Сообщения: 21
Зарегистрирован: Пн апр 16, 2007 6:33 pm

Î çàâèñèìîñòÿõ

Сообщение SvetaElange » Вт мар 02, 2010 7:30 pm

Ïðèçíàõà web çàâèñèìîñòòà çà íàðêîìàíèÿ


Ïðàâèòåëñòâîòî íà Êèòàé îôèöèàëíî ïðèçíà áîëåçíåíàòà ïðèâúðçàíîñò êúì êîìïþòúðà çà êëèíè÷íî çàáîëÿâàíå.

 ìîìåíòà çäðàâíîòî ìèíèñòåðñòâî ïîäãîòâÿ íåîáõîäèìèòå äîêóìåíòè çà ðåãèñòðèðàíå íà çàáîëÿâàíåòî â Ñâåòîâíàòà çäðàâíà îðãàíèçàöèÿ.

Îïèñàíèåòî íà ñèìïòîìèòå è ìåòîäèòå çà ëå÷åíèå â ñêîðî âðåìå ùå ñå ïîÿâÿò â ñïðàâî÷íàòà ëèòåðàòóðà.

Ðúêîâîäèòåëÿò íà ïúðâàòà â Êèòàé êëèíèêà çà õîðà, ñòðàäàùè îò èíòåðíåò çàâèñèìîñò, ñ÷èòà, ÷å çà ðàçëèêà îò òðàäèöèîííèòå íàðêîòè÷íè ñðåäñòâà èíòåðíåò íå ïðåäèçâèêâà ôèçè÷åñêà çàâèñèìîñò, êîåòî ïðàâè ëå÷åíèåòî ïî-ëåñíî.

Ñïîðåä ñïåöèàëèñòèòå òèïè÷íèÿò èíòåðíåò íàðêîìàí å îíëàéí íå ïî-ìàëêî îò øåñò ÷àñà â äåíîíîùèåòî.

Web çâèñèìè â Êèòàé ñà 42 îò ìëàäåæèòå.

 ðèñêîâàòà ãðóïà ñà õîðàòà îò 18- äî 30-ãîäèøíà âúçðàñò, êàòî 70 îò òÿõ ñà ìúæå.

Ïðè ëå÷åíèåòî ìåäèöèòå ïðåäïî÷èòàò äà èçïîëçâàò òðàäèöèîííè ìåòîäè, êîèòî ñå ïðèëàãàò è ïðè ëå÷åíèåòî íà ïðèñòðàñòåíèòå êúì õàçàðòà è àëêîõîëà.
Аватара пользователя
SvetaElange
Прибывший
Прибывший
 
Сообщения: 1
Зарегистрирован: Пн янв 11, 2010 8:44 pm
Откуда: Ðîññèÿ

Сообщение VS » Ср мар 03, 2010 9:08 pm

2SvetaElange:
Что за лексикон неуместный?
Святым быть - грешным слыть!

Черт наружу и ангел внутри!
Аватара пользователя
VS
Супер-графоман
Супер-графоман
 
Сообщения: 6459
Зарегистрирован: Пт май 06, 2005 7:22 pm
Откуда: Москва
ТИМ: СЛЭ, ВФЭЛ

Сообщение jfeldman » Чт мар 04, 2010 10:09 pm

Болгарский язык?
и один из них, Мяханик, рассказал, удрав от нянек, что Бермудский многогранник - незакрытый пуп земли.
Аватара пользователя
jfeldman
Старожил
Старожил
 
Сообщения: 327
Зарегистрирован: Ср окт 19, 2005 9:00 am
Откуда: Санкт-Петербург

Сообщение VS » Пт мар 05, 2010 12:23 am

jfeldman писал(а):Болгарский язык?

Дык написано же
Россия
!
Написала бы "България"!
Да и ещё и в одежде, которая, наверное, в марте в Болгарии не по сезону!
Святым быть - грешным слыть!

Черт наружу и ангел внутри!
Аватара пользователя
VS
Супер-графоман
Супер-графоман
 
Сообщения: 6459
Зарегистрирован: Пт май 06, 2005 7:22 pm
Откуда: Москва
ТИМ: СЛЭ, ВФЭЛ

Пред.

Вернуться в Теория уровней абстрактного интеллекта

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1

cron
Рассылка 'Грамотность номер ноль' Уральская школа соционики