Страница 2 из 2

СообщениеДобавлено: Пт мар 13, 2009 2:37 pm
VS
Zexh писал(а):что такое зависимость - не уметь и не хотеть смотреть телевизор

Вцепляться в него в ущерб всем остальным делам.

В интернет многие лезут, также в ущерб разным делам, иногда важным.

СообщениеДобавлено: Пт мар 13, 2009 3:21 pm
Джим
Они наконец нашли друг-друга.

СообщениеДобавлено: Сб мар 14, 2009 12:50 pm
Zexh
VS писал(а):
Zexh писал(а):что такое зависимость - не уметь и не хотеть смотреть телевизор

Вцепляться в него в ущерб всем остальным делам.

В интернет многие лезут, также в ущерб разным делам, иногда важным.что такое вцепляться в него? любить часто смотреть телевизор сутками или просто чтобы телевизор был включен в виде фона и не раздражал?

интернет имеет много и очень много функционала, ибо степеней свободы там очень много. но я не спорю, что интернет-зависимость тоже может быть. Другое дело, что тут тоже море вариантов, таких как, к примеру: интернет во всем поможет, информацию нужно всю прочитать и каждый день, есть свободная минута - идем в интернет, интернет жизнь - реальная жизнь и прочее... говорить обо всем этом как об одном виде зависимости? не знаю... пока выглядит сомнительным.

Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд:

Как по вашему может выглядеть комплексная зависимость от интернета?
Что-то есть такое в вашей мысли... но что-то нехватает, что-то неправильное, от этого искаженная картинка. Я пока до конца не могу понять, что не так...

Î çàâèñèìîñòÿõ

СообщениеДобавлено: Вт мар 02, 2010 7:30 pm
SvetaElange
Ïðèçíàõà web çàâèñèìîñòòà çà íàðêîìàíèÿ


Ïðàâèòåëñòâîòî íà Êèòàé îôèöèàëíî ïðèçíà áîëåçíåíàòà ïðèâúðçàíîñò êúì êîìïþòúðà çà êëèíè÷íî çàáîëÿâàíå.

 ìîìåíòà çäðàâíîòî ìèíèñòåðñòâî ïîäãîòâÿ íåîáõîäèìèòå äîêóìåíòè çà ðåãèñòðèðàíå íà çàáîëÿâàíåòî â Ñâåòîâíàòà çäðàâíà îðãàíèçàöèÿ.

Îïèñàíèåòî íà ñèìïòîìèòå è ìåòîäèòå çà ëå÷åíèå â ñêîðî âðåìå ùå ñå ïîÿâÿò â ñïðàâî÷íàòà ëèòåðàòóðà.

Ðúêîâîäèòåëÿò íà ïúðâàòà â Êèòàé êëèíèêà çà õîðà, ñòðàäàùè îò èíòåðíåò çàâèñèìîñò, ñ÷èòà, ÷å çà ðàçëèêà îò òðàäèöèîííèòå íàðêîòè÷íè ñðåäñòâà èíòåðíåò íå ïðåäèçâèêâà ôèçè÷åñêà çàâèñèìîñò, êîåòî ïðàâè ëå÷åíèåòî ïî-ëåñíî.

Ñïîðåä ñïåöèàëèñòèòå òèïè÷íèÿò èíòåðíåò íàðêîìàí å îíëàéí íå ïî-ìàëêî îò øåñò ÷àñà â äåíîíîùèåòî.

Web çâèñèìè â Êèòàé ñà 42 îò ìëàäåæèòå.

 ðèñêîâàòà ãðóïà ñà õîðàòà îò 18- äî 30-ãîäèøíà âúçðàñò, êàòî 70 îò òÿõ ñà ìúæå.

Ïðè ëå÷åíèåòî ìåäèöèòå ïðåäïî÷èòàò äà èçïîëçâàò òðàäèöèîííè ìåòîäè, êîèòî ñå ïðèëàãàò è ïðè ëå÷åíèåòî íà ïðèñòðàñòåíèòå êúì õàçàðòà è àëêîõîëà.

СообщениеДобавлено: Ср мар 03, 2010 9:08 pm
VS
2SvetaElange:
Что за лексикон неуместный?

СообщениеДобавлено: Чт мар 04, 2010 10:09 pm
jfeldman
Болгарский язык?

СообщениеДобавлено: Пт мар 05, 2010 12:23 am
VS
jfeldman писал(а):Болгарский язык?

Дык написано же
Россия
!
Написала бы "България"!
Да и ещё и в одежде, которая, наверное, в марте в Болгарии не по сезону!